ARVOS Holding GmbH

Nie daj szansy przestępczości w białych kołnierzykach!

Nasze zarządzanie wartością opiera się na żywej kulturze wartości, w której doskonałość odgrywa kluczową rolę na wszystkich poziomach i we wszystkich procesach. W tym celu wzmacniamy poczucie osobistej odpowiedzialności naszych pracowników i menedżerów. Uważamy, że uczciwość i postępowanie zgodnie z prawem mają najwyższy priorytet.

Ponieważ zależy nam na tym, aby zachować spójność i móc zapobiegać potencjalnym szkodom, jesteśmy bardzo zainteresowani informacjami o naruszeniach zgodności. Mając na uwadze, że przywiązujemy wagę do otwartej kultury korporacyjnej, zachęcamy każdego pracownika i zewnętrzną stronę trzecią, aby jeśli dowiedzą się o ryzyku braku zgodności, skontaktowali się z określonymi osobami w firmie, takimi jak przełożeni, dział HR lub specjalista ds. compliance.

Ponadto zdecydowaliśmy się uzupełnić nasze kanały komunikacji o BKMS® System (Business Keeper Monitoring System). Ta aplikacja internetowa umożliwia pracownikom, klientom i osobom trzecim zgłaszanie, ze względu na odpowiedzialność etyczną lub konflikt moralny, aktów przestępczości i działań na szkodę firmy pracowników biurowych przez całą dobę, z możliwością zachowania anonimowości.

Informacje przekazywane za pośrednictwem BKMS® System są odbierane i przetwarzane przez rzecznika zobowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej i tylko w przypadku zgody informatora przekazanej specjaliście ds. compliance Grupy ARVOS, w zależności od woli dostawcy w kwestii ujawnienia lub nieujawnienia swojej tożsamości.

Ten portal zgłoszeniowy służy do identyfikacji poważnych niebezpieczeństw dla firmy i zapobiegania im. Z tego powodu przyjmowane i przetwarzane są tutaj wyłącznie informacje dotyczące poważnych naruszeń zgodności, w szczególności w obszarze przestępczości pracowników biurowych (np. przestępstw korupcyjnych), prawa ochrony konkurencji i ochrony danych.

Informatorzy są zobowiązani do przekazywania wyłącznie informacji, które uważają za prawdziwe, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem.

Uwaga: Aby poprawić czytelność, w portalu nie ma rozróżnienia między płciami, np. w odniesieniu do pracowników. Dotyczy to zarówno „pracownika”, jak i „informatora”. Unikamy wszelkiej dyskryminacji.

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia pomagają Twojej organizacji?
W jaki sposób zgłoszenie jest przetwarzane? Co to jest skrzynka pocztowa i jak można ją założyć?
W jaki sposób mogę otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie pozostać anonimowym?