Commerzbank AG Czech Republic

Přidej se k boji proti finanční kriminalitě, právním/ regulatorním a vnitřním porušením !

Ekonomické škody způsobené finanční kriminalitou (např. podvody, krádeže, zpronevěry, korupce) a dalšími interními či právně/regulatorními prohřešky (podvodným jednáním) vytrvale rostou. Současně s okamžitou materiální ztrátou může v krajních případech ohrožovat existenci společnosti také ztráta dobrého jména společnosti a způsobit ztrátu pracovních příležitostí.

Commerzbank se zavázala k boji s podvodným jednáním. S ohledem na prevenci a stíhání takového kriminálního jednání jsme závislí také na Vaší pomoci. Početné případy nahlášené zaměstnanci, klienty nebo třetími subjekty odhalily takové aktivity a vedly k vyšetřování a stíhání těchto trestných činů.

Rozhodli jsme se proto zavést standardizovaný oznamovací systém, který je doplňkem stávajících komunikačních kanálů, např. přes nadřízené, interní audit či oddělení Compliance. BKMS® systém (Business Keeper Monitoring System) je internetová aplikace, která umožňuje zaměstnancům, klientům a třetím subjektům kdykoliv nahlásit finanční kriminalitu, protiprávní jednání, jendání poškozující společnost (ve prospěch nebo proti bance) svým jménem nebo anonymně bez etické zodpovědnosti nebo morálního konfliktu kdykoliv během dne.

Commerzbank implementovala BKMS® systém výhradně pro hlášení finanční kriminalní aktivity a porušování zákoných (regulatorních) a interních požadavků. Hlášení mimo tuto oblast nebude projednáváno v rámci tohoto systému. BKMS® systém nouzový systém (viz “Která hlášení mohu podat přes systém?”)

Systém nesmí být vědomě zneužíván podáváním falešných či zavádějících hlášení. Hlášení, jejichž cílem je očernit či pomluvit konkrétní osoby je činem proti dobrým mravům. Taková hlášení nebudou tolerována a mohou mít personální důsledky nebo mohou vyústit v trestní stíhání.

Oceňujeme otevřenou komunikaci s našimi klienty a zaměstnanci, a proto bychom Vás rádi vyzvali k hlášení s uvedením Vašeho jména. Bez ohledu na to bychom Vás chtěli požádat o zřízení anonymní poštovní schránky v systému. To podpoří komunikaci a jednání o Vámi podaném hlášení. Vaše informace bude řešena se zachováním naprosté důvěrnosti.

Samozřejmě také můžete zaslat Vaši informaci formou dopisu na adresu či faxové číslo uvedené níže.

UPOZORNĚNÍ: BKMS® portál na této internetové stránce můžete použít pouze k zaslání hlášení níže uvedenému subjektu. Pro hlášení týkající se jiné obchodní jednotky skupiny Commerzbank, dceřiné společnosti nebo mezinárodní pobočky prosím použijte příslušný BKMS® portál na internetových stránkách daného subjektu tak, jak jsou uvedeny na internetové stránce Commerzbank AG.

Proč bych měl hlásit?
Proč bych měl hlášení zasílat přes systém?
Jak fungují anonymní hlášení a jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak mohu obdržet zpětnou vazbu a stále zůstat anonymní?