แอพพลิเคชั่นนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Evonik หรือระบบอินทราเน็ตของ Evonik.

Evonik Industries AG

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Evonik – สนับสนุนเรา!

การกระทำของเราต่อผู้ร่วมงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสาธารณะ เป็นไปอย่างซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ Evonik ไม่ยอมรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันหรือหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ Evonik Evonik เชื่อว่าบริษัทยุคใหม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีไว้ให้พนักงานและลูกค้า ซํพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ใช้แจ้งข้อความที่อาจเป็นการฝ่าฝินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สามารถส่งการแจ้งข้อความเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ต้องสงสัย ผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ในชื่อของคุณหรือไม่ระบุชื่อหากต้องการ

การแจ้งข้อความของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับ และจะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายที่เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ Evonik เท่านั้น

โปรดแบ่งปันข้อมูลที่เป็นจริงตามความรู้ที่ดีที่สุดของคุณเท่านั้น การส่งข้อมูลเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จะมีผลตามมา

ข้อมูลของคุณช่วยให้เราขัดขวางการละเมิดต่าง ๆ ได้ในระยะเริ่มต้น และจะป้องกันหรือลดความเสียหายต่อบริษัทของเรา พนักงานของเรา รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจของเราได้

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือและความตระหนักของคุณ

เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งข้อความ
การแจ้งข้อความประเภทใดที่จะช่วย Evonik
การสร้างตู้ไปรษณีย์มีประโยชน์อย่างไร และฉันจะสร้างได้อย่างไร
ฉันจะได้รับคำตอบในขณะที่ยังคงไม่ระบุชื่อได้อย่างไร