ams-OSRAM – Startseite

„Tell ams-OSRAM“ (Съобщи на ams-OSRAM) е системата за уведомяване за неспазване на изискванията и за нарушения на неприкосновеността на данните, и нарушения на правата на човека

ams-OSRAM очаква от своите служители да действат отговорно и честно, както и да спазват нашите етични ценности в ежедневната си дейност. Ако узнаете за неетично или неправомерно поведение, свързано с неспазване на изискванията (и по-специално на законите срещу корупцията, антитръстовите правила или законите срещу пране на пари) или антитръстовите правила) или с нарушаване на неприкосновеността на данните, или нарушения на човешките права, използвайте „Tell ams-OSRAM“, за да докладвате по сигурен и конфиденциален начин за евентуални нарушения или опасения. Системата за уведомяване е приложима за всички свързани компании от групата ams-OSRAM. Моля, помогнете на ams-OSRAM да спази всички приложими законови и подзаконови актове.

Сигнализиране при неспазване на изискванията

ams-OSRAM носи отговорност за разкриване, отстраняване и реагиране по подходящ начин на всяко неспазване на изискванията. Неспазването на изискванията представлява простъпка, свързана с нарушаване на законовите и подзаконовите актове, приложими към бизнес дейностите на ams-OSRAM, което може да доведе до образуване на наказателни производства, налагане на административни санкции или принудително спазване на счетоводните принципи.

Уведомление за нарушение на сигурността на данните

В случай на нарушение на сигурността на данните е възможно ams-OSRAM да е длъжна да уведоми съответния надзорен орган и засегнатите лица в рамките на много кратък срок, например едва 72 часа. Нарушение на сигурността на данните е налице, ако бъдат разкрити лични данни, така че да е възможен достъп на неупълномощени лица до тях.

Нарушения и грижа за правата на човека

ams-OSRAM спазва човешките права на хората, засегнати от това, което правим, с кого работим и какво предлагаме на нашите клиенти.

Служители и външни заинтересовани страни могат да повдигат нарушения и опасения относно въздействията или злоупотребите с правата на човека, свързани с операциите на ams-OSRAM, бизнес отношенията, веригата на доставки или продуктите.