METRO Corporate Compliance

Speak up!

Bezúhonnosť a dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc spoločnosti majú v spoločnosti METRO veľký význam a sú prioritou správnej rady spoločnosti. Preto sa požaduje, aby všetci zamestnanci a členovia manažmentu METRO konali v súlade s platnými zákonmi, obchodnými zásadami METRO a smernicami spoločnosti - všade a za všetkých okolností.

Tento systém na ochranu oznamovateľov bol zriadený, aby sa mohli prijímať hlásenia o pozorovaných porušeniach v rámci spoločnosti METRO. Je prístupný zamestnancom METRO a externým tretím stranám, napr. zákazníkom či obchodným partnerom.

Systém všeobecne umožňuje anonymné hlásenie prípadov. Môžete sa však rozhodnúť preukázať svoju totožnosť, pretože to umožňuje rýchle a efektívne zvládnutie vyšetrovania. Všetky hlásenia sú spracúvané v najprísnejšom utajení a ochrana oznamovateľov je samozrejmosťou.

Vaše hlásenie slúži na objasnenie pochybení, pomáha spoločnosti METRO rýchlo reagovať na porušenia a dôsledne dodržiavať bezúhonnosť v rámci spoločnosti.

Ďakujeme vám za vašu spoluprácu!

Správna rada, METRO AG

Aké druhy hlásení sú užitočné pre METRO?
Prečo by som mal podať hlásenie?
Ako bude moje hlásenie spracované, ako si môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať odpoveď, ale zároveň zostať v anonymite?