Αυτή η εφαρμογή δεν αποτελεί τμήμα των ιστοσελίδων της Boehringer Ingelheim ή του ενδοδικτύου της

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Συμμόρφωση - Speak up!

H Boehringer Ingelheim έχει δεσμευτεί να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες με ακεραιότητα και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις και τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας. Αυτή η δέσμευση υποστηρίζεται από την πολιτική «Speak up» που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο της Boehringer Ingelheim.

Μπορεί ενδεχομένως να διαπιστώσετε κάποια ενέργεια ή συμπεριφορά η οποία δεν συμφωνεί με τη δέσμευσή μας, όπως παρατυπία, ανάρμοστη συμπεριφορά, αμφίβολες πρακτικές ή παρέκκλιση από πολιτικές και διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε (Speak up) και να δώσετε αναφορά στον προϊστάμενο, τον υπάλληλο του τμήματος συμμόρφωσης, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο για τη λειτουργία του τμήματος στο οποίο έλαβε χώρα η ενέργεια ή η συμπεριφορά.

Εάν αισθάνεστε άβολα να επικοινωνήστε απευθείας με αυτά τα άτομα ή εάν οι προσπάθειές σας να δημιουργήσετε προβληματισμό δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, διαθέτουμε αυτή την πύλη με την ονομασία «Speak up». Η διαδικτυακή πύλη παρέχεται από τρίτο παροχέα ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο ή σε οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με εσάς ή την αναφορά σας.

Ενθαρρύνουμε τους χρήστες της πύλης «Speak up» να αναφέρουν το όνομα τους, ωστόσο εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, η ταυτότητά σας δεν καταγράφεται στο σύστημα.

Απαγορεύεται να υποβάλετε εν γνώσει σας εσφαλμένες ή συκοφαντικές πληροφορίες ή αναφορές που περιλαμβάνουν αβάσιμες κατηγορίες ή καταγγελίες. Οι αναφορές αυτού του είδους δεν θα γίνουν ανεκτές και μπορεί να επιφέρουν ποινική δίωξη, απαιτήσεις ατομικών δικαιωμάτων και κυρώσεις του εργατικού δικαίου.

Γιατί πρέπει να υποβάλλω μια αναφορά?
Ποια είδη περιστατικών μπορούν να αναφερθούν;
Μπορώ επίσης να δώσω ανώνυμη αναφορά;
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αναφοράς; Πώς δημιουργώ ένα γραμματοκιβώτιο;
Πώς λαμβάνω ανταπάντηση και ταυτόχρονα διατηρείται η ανωνυμία μου;