Gerresheimer AG

Škodlivé chování na pracovišti ovlivňuje nás všechny!

Skupina Gerresheimer usiluje o vynikající výsledky a vysokou úroveň kvality s cílem posílit důvěru zaměstnanců, akcionářů a obchodních partnerů ve skupinu Gerresheimer. Integrita a chování v souladu s právem je proto nejvyšší prioritou skupiny Gerresheimer.

Chcete-li chránit integritu skupiny Gerresheimer a odvrátit potenciální újmu jejím společnostem, skupina Gerresheimer má zájem dozvědět se o porušování pravidel compliance. Je-li to možné, měl(a) byste však o Vašem problému informovat lidi ve Vašem bezprostředním pracovním prostředí, jako je Váš nadřízený, vedení společnosti, oddělení lidských zdrojů nebo podniková rada.

Skupina Gerresheimer kromě toho svým zaměstnancům, jakož i svým zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům nabízí bezpečný portál pro whistelblowing. Tento portál umožňuje, aby hlášení byla podávána kdykoli a odkudkoli na světě, a to buď jménovitě nebo anonymně za předpokladu, že anonymní hlášení je v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Předložená hlášení budou předána compliance oddělení společnosti Gerresheimer AG, které je odpovědné za další důvěrné zpracování hlášení.

Portál pro whistleblowing slouží k identifikaci a předcházení závažným nebezpečím pro skupinu Gerresheimer. Z tohoto důvodu budou přijímány a zpracovávány pouze informace, které se vztahují na závažné porušování pravidel copliance (jako jsou korupce, porušování práva hospodářské soutěže, podvody a nepřesné účetnictví). Máte-li informace týkající se obecných otázek z oblasti pracovního práva, žádáme, abyste své problémy důvěrně sdělil(a) příslušné kontaktní osobě ve Vaší společnosti, jako je Váš nadřízený, ​​oddělení lidských zdrojů nebo důvěrná kontaktní osoba.

Uvalovat podezření na jinou osobu může vést pro tuto osobu k vážným následkům. Z tohoto důvodu je třeba portál pro whistleblowing používat zodpovědně. Apelujeme proto na oznamovatele nekalých praktik, aby podával pouze informace, o jejichž správnosti je přesvědčen. Tento portál pro whistleblowing nesmí být použit pro vědomé podávání nepravdivých nebo pomlouvačných tvrzení či informací.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaká hlášení mohu podat prostřednictvím portálu pro whistleblowing?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak mohu obdržet zpětné hlášení a přesto zůstat v anonymitě?