Telekom Austria AG

Делувањето со интегритет и одговорност е главен елемент на нашата корпоративна култура.

Не е важно само ДА СЕ ПОСТИГНАТ нашите бизнис цели, исто така е многу важно КАКО ќе се постигнат. Нашите корисници, бизнис партнери, акционери, надворешни добавувачи, јавноста, а и ние како вработени го очекуваме следново од самите нас: да се делуваме со интегритет подеднакво во бизнис односите и во меѓусебните интеракции. Со други зборови: делуваме чесно, правично и транспарентно.

Неетичкото однесување и кршењето на стандардите на однесување немаат тешки последици само за поединецот лично, туку и за целата компанија. Па поради тоа не може да се толерира неетичкото однесување. Ние ги охрабруваме нашите вработени да пријават забележано неетичко однесување.

Можете да бидете уверени дека:

  • нема да има последици по пријавувачот на прекршокот во врска со информациите пријавени со добра намера врз основа на неговите сознанија. Ние ги штитиме нашите пријавувачи на прекршоци.
  • сите податоци се строго доверливи и се истражуваат и проверуваат од лица кои се обврзани на дискреција.

Ви благодариме за поднесената пријава!

Telekom Austria

Group Compliance

Зошто треба да поднесам пријава?
Каков тип на пријави и помагаат на Вашата организација?
Дали ги имам земено предвид сите расположливи опции пред да одлучам да поднесам пријава тука?
Како ќе се обработува мојата пријава? Што е поштенско сандаче и како да го креирам?
Како може да добијам повратна порака, а сепак да останам анонимен?