Vaillant GmbH

Zabezpečenie súladu a integrity spolu s vašou podporou!

Odvaha, vášeň a integrita: tieto hodnoty sú základom našej každodennej práce v skupine Vaillant Group. Sú preto základom našej vízie „Starostlivosť o lepšiu klímu“ a sú nevyhnutné pri formovaní našej firemnej kultúry. Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv je navyše základnou súčasťou nášho firemného étosu.

Compliance, tj. dodržiavanie zákonných požiadaviek a predpisov spoločnosti je nevyhnutnou súčasťou integrity. Prostredníctvom zamestnancov, dodávateľov a klientov, ktorí dodržiavajú tieto zásady, sme schopní vyhnúť sa porušeniu interných predpisov a zákonov, a preto môžeme pomôcť zabrániť finančným škodám, rizikám zodpovednosti a negatívnym správam v médiách.

Ak by ste sa ako zamestnanec Vaillant Group stretli alebo mali podozrenie na akýkoľvek druh porušenia zákonov a interných predpisov, žiadame vás, aby ste zvážili, či by ste mali najprv informovať zamestnancov vo vašom bezprostrednom pracovnom prostredí, ako sú vaši nadriadení alebo HR (ľudské zdroje) alebo právne oddelenie.

K dispozícii je vám tiež miestny pracovník zodpovedný za zabezpečenie zákonnosti. Prípadne môžete vzniesť žiadosti priamo u riaditeľa oddelenia Compliance. Zoznam všetkých kontaktov nájdete na domovskej stránke Compliance na stránke pre právne záležitosti a Compliance Skupiny.

Ak si myslíte, že takáto diskusia je nepraktická alebo by bola neúspešná, môžete využiť aj tento nový systém oznamovania. Tento systém môže byť využitý na upozornenie na pochybenia v rámci spoločnosti v súvisiacich záležitostiach.

Počas procesu zadávania hlásenia máte možnosť rozhodnúť sa, či sa má vaše hlásenie postúpiť miestnemu oddeleniu súladu alebo centrálnemu oddeleniu Compliance Skupiny.

Medzi uvedené typy nesprávneho správania patria trestné činy bielych golierov (napr. korupcia, krádež, sprenevera, pranie špinavých peňazí), ako aj porušenia zákona o hospodárskej súťaži alebo ochrany osobných údajov a porušenia ľudských práv/pracovného práva. Hlásenia podané prostredníctvom systému oznamovania môžu byť pod vaším menom alebo anonymne. Ďalšie informácie nájdete v častých otázkach na tejto stránke. Tento systém sa nesmie použiť na vedomé podanie nepravdivých alebo ohováračských hlásení alebo informácií.

Ak sa dozviete o akomkoľvek hrubom pochybení, ako obchodný partner spoločnosti Vaillant Group, zákazník, dodávateľ/zamestnanec dodávateľa alebo iná tretia strana môžete tiež prostredníctvom systému oznamovania nahlásiť akékoľvek informácie, a to aj anonymne.

Prosíme, pomôžte skupine Vaillant Group dodržiavať predpisy a zákony a zachovávať dôveru, ktorú do nás vkladajú naši zákazníci a dodávatelia.

Prečo by som mal podať hlásenie?
Aký typ hlásení pomôže vašej organizácii?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako si môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú väzbu a zároveň zostať v anonymite?