BKMS System
RTL Group S.A.
Cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Gelieve cookies toe te laten om het BKMS® System te gebruiken.
Gelieve hier te klikken voor meer informatie over cookies.
 

De veilige en betrouwbare manier voor advies of het melden van structurele misstanden

Het meldportaal (BKMS® ‎ System) staat medewerkers van RTL Group of andere personen ter beschikking voor advies of om structurele inbreuken op de Gedragscode – in het bijzonder illegale praktijken – te melden.

In principe zijn de personen in uw directe werkomgeving het meest voor de hand liggende aanspreekpunt wanneer u een misstand, inbreuk of een vermoeden daarvan moet melden, bijv. uw leidinggevende, de directie, de afdeling personeelszaken of juridische zaken of de ondernemingsraad. Als u het toch prettiger vindt om uw kwestie niet intern aan te kaarten, of u hebt reeds melding gemaakt en u vindt desondanks geen gehoor, dan is dit meldportaal de aangewezen manier om contact op te nemen.

Via dit online meldpunt kunt u kritische zaken open en zonder angst voor represaillemaatregelen aan de orde stellen. Alle meldingen die via dit systeem binnenkomen, worden streng vertrouwelijk behandeld. Medewerkers die te goeder trouw melding maken van een misstand of het vermoeden ervan, zullen daarvan op geen enkele manier nadeel ondervinden. Als een medewerker “te goeder trouw” melding maakt, wil dat zeggen dat hij ervan overtuigd is dat zijn weergave van de stand van zaken overeenstemt met de waarheid, onafhankelijk van het feit of dit bevestigd wordt door later onderzoek. Dit systeem mag niet misbruikt worden om bewust onjuiste informatie of lasterlijke aantijgingen af te geven.

We raden u aan een veilige elektronische postbus aan te maken binnen het systeem. Deze veilige postbus is volledig anoniem en maakt het ons mogelijk met u te communiceren, te reageren op uw opmerkingen en eventuele openstaande vragen te beantwoorden. Omdat we alle meldingen strikt vertrouwelijk behandelen, raden we gebruikers van het systeem aan hun naam te vermelden.

Behalve dit online meldpunt bestaan er bij RTL Group nog andere mogelijkheden om informatie in te winnen of melding te maken. U vindt deze contactpersonen op Internet via www.compliance.rtlgroup.com.

Indien u voor het eerst gebruik maakt van het systeem, klikt u hier:
Indien u al een postbus aangemaakt hebt, kunt u hier inloggen:
 • Waarom zou ik ergens melding van maken?

  Uitgangspunt voor een positieve en open ondernemingscultuur is het inachtnemen van wet- en regelgeving, sociale normen en waarden en bedrijfsinterne beleidsregels.

  Misschien heeft u weet van niet-integer gedrag of andere zaken met een groot afbreukrisico voor de onderneming. Dankzij uw melding helpt u mee de financiële schade en het verlies van reputatie in een vroeg stadium in te perken en het succes van de onderneming op de lange termijn en daarmee de eigen werkgelegenheid te waarborgen!

 • Waarvan kan ik melding maken?

  Meldingen van structurele inbreuken op de Gedragscode, in het bijzonder illegaal en niet-integer gedrag, worden via dit meldportaal aangenomen en voor verdere behandeling doorgestuurd.

  Lees s.v.p. hiervoor zorgvuldig de Gedragscode door op: www.compliance.rtlgroup.com.

  RTL Group hecht als onderneming groot belang aan een open bedrijfscultuur. Leidinggevenden op alle niveau's zijn verplicht de open dialoog te stimuleren en medewerkers die zich te goeder trouw tot hun wenden, te ondersteunen.

  Voor klachten van onbeduidende aard die geen directe inbreuk op de Gedragscode vormen, zijn personen in uw directe werkomgeving (de leidinggevende, directie, afdeling personeelszaken, enz.) het juiste aanspreekpunt.

  Dit systeem mag niet misbruikt worden om bewust onjuiste informatie of lasterlijke aantijgingen af te geven.

 • Hoe kan ik melding maken en hoe maak ik een postbus aan?

  Als u een melding wilt versturen, klikt u links boven op onze startpagina op de knop “Melding maken of advies vragen”.

  De meldprocedure verloopt in vier stappen:
  1. U ontvangt eerst informatie over de technische maatregelen waarmee dit meldportaal de veiligheid van uw gegevens waarborgt.
  2. Bij de tweede stap kunt u uw melding inhoudelijk selecteren.
  3. Op het meldingenformulier kunt u vervolgens uw melding in uw eigen woorden omschrijven en vragen beantwoorden. U heeft hiervoor 4.096 tekens ter beschikking, dit komt overeen met één A4-tje. Om uw melding te ondersteunen heeft u ook de mogelijkheid een bestand van maximaal 5 MB mee te sturen. Na het versturen van uw melding krijgt u een procedurenummer als bewijs dat u de melding heeft verstuurd.
  4. Ten slotte maakt u een eigen postbus aan. Via deze postbus ontvangt u reacties van ons, kunt u vragen beantwoorden en wordt u over de voortgang van uw melding geïnformeerd.

  Als u al een postbus heeft, kunt u via de knop “Login” meteen naar uw postbus gaan.

 • Wat gebeurt er met mijn melding en hoe krijg ik een reactie?

  De bescherming van de melder is bij de hier toegepaste BKMS-procedure het belangrijkste uitgangspunt. Het pakket aan technische maatregelen om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen is gecertificeerd en kan te allen tijde door u worden gecontroleerd.

  Bij het aanmaken van uw postbus kiest u zelf een pseudoniem/gebruikersnaam en een wachtwoord. Uw melding wordt beveiligd door encryptie- en andere speciale veiligheidsroutines.

  Via uw postbus zal RTL Group Compliance u een reactie sturen dat uw melding in behandeling is genomen of eventueel vragen stellen, indien er nog onduidelijkheid bestaat over bepaalde details.

 • Privacyverklaring

  RTL GROUP neemt gegevensbescherming en vertrouwelijkheid heel ernstig. We houden ons aan de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de nationale wetten inzake gegevensbescherming. Lees deze informatie over gegevensbescherming zorgvuldig door, voordat u een melding afgeeft.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  De partij verantwoordelijk voor gegevensbescherming in het klokkenluiderssysteem is

  RTL Group S.A.
  43, boulevard Pierre Frieden
  L-1618 Luxembourg
  Tel: +352 421421
  E-mail: privacy.office@rtlgroup.com

  De Functionaris voor gegevensbescherming van RTL Group S.A. (hierna RTL GROUP genoemd) kan worden bereikt op het bovenstaande postadres met de vermelding „To the Data Protection Officer" of via het e-mailadres: data-privacy.office@rtlgroup.com.

  Type verzamelde persoonsgegevens

  Het gebruik van het klokkenluiderssysteem gebeurt op vrijwillige basis. Als u een voorval meldt via het klokkenluiderssysteem, verzamelen wij de volgende persoons- en andere gegevens:

  • uw naam, als u ervoor kiest om uw identiteit kenbaar te maken;
  • of u al dan niet tewerkgesteld bent bij RTL GROUP;
  • indien van toepassing, de namen en andere persoonsgegevens van die personen die in uw melding vermeld zijn.

  Doeleinde en wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

  Het klokkenluiderssysteem (BKMS® System) dient voor het veilig en vertrouwelijk ontvangen, verwerken en beheren van meldingen betreffende overtredingen van de compliance-regels van RTL GROUP. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het BKMS® System is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf in het opspeuren en voorkomen van wangedrag en het voorkomen van schade aan RTL GROUP en aan de dochterondernemingen, werknemers en klanten van RTL GROUP. De wettelijke grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is daarom artikel 6 lid 1 f) van de AVG.

  Vertrouwelijke behandeling van meldingen

  Binnenkomende meldingen worden ontvangen door een kleine groep uitdrukkelijk bevoegde en speciaal opgeleide werknemers van de compliance-organisatie van RTL GROUP en worden altijd vertrouwelijk behandeld. De werknemers van de compliance-organisatie van RTL GROUP evalueren de kwestie en voeren indien nodig verder onderzoek uit.

  Tijdens het behandelen van een melding of het uitvoeren van een speciaal onderzoek, kan het nodig zijn om toegang tot het dossier te geven aan andere medewerkers van RTL GROUP of aan medewerkers van andere bedrijven van de RTL GROUP-groep, bv. als de melding gaat over een voorval in een dochteronderneming. Deze laatste kan gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte, met een andere wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer we andere personen toegang tot een melding geven, zorgen we er altijd voor dat dit binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens gebeurt en dat we de toestemming van de melder inwinnen voordat we toegang tot een melding geven aan werknemers van dochterondernemingen van RTL GROUP voor het behandelen van het dossier. Alle personen die toegang verkrijgen tot de gegevens zijn verplicht om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

  Informatie over de beschuldigde

  We zijn wettelijk verplicht om elke persoon die in een melding wordt beschuldigd, daarvan op de hoogte te brengen zodra het bekendmaken van deze informatie het onderzoek niet meer in gevaar brengt. Uw identiteit als klokkenluider wordt niet kenbaar gemaakt, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn .

  Rechten van de betrokkenen

  Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u - en ook de personen die in de melding zijn genoemd - recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van verwerking van uw persoonsgegevens alsook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens uitoefent, zullen we onmiddellijk analyseren of de opgeslagen gegevens nodig zijn voor het onderzoek. Gegevens die niet meer nodig zijn, zullen onmiddellijk worden gewist. Wilt u uw recht op bezwaar uitoefenen, neem dan contact op met het adres vermeld in punt 1.

  U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthouder voor ons bedrijf is:

  CNPD
  National Commission for Data Protection
  1, avenue du Rock'n'Roll
  L-4361 Esch-sur-Alzette

  U kunt echter ook contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw regio.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Profilering

  Er vindt geen profilering plaats.

  Bewaartermijn van persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om het gemelde voorval te onderzoeken en een definitieve conclusie bekend te maken, of totdat aan alle bestaande contractuele en/of wettelijke verplichtingen is voldaan, tenzij de gegevens niet mogen worden gewist wegens een andere dwingende wettelijke bewaartermijn. Dit geldt ook als u uw toestemming hebt ingetrokken.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  In geval van wijzigingen in deze privacyverklaring, zullen deze op onze website en op andere gepaste locaties worden gepubliceerd.

  Datum van privacyverklaring: Juni 2018