BKMS

ވިސްލްބްލޯވަރަށް,

ކަން ދިމާކުރިގޮތުން, ތިޔަ ފަރާތުން އެދުނު ކަން ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ތިޔަ ފަރާތުން ®BKMS އަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރެވުނީ މިހާރު ނެތް އެޑްރެސްއަކުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ސިކިއުރިޓީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސިސްޓަމްގެ ސަބް ޕޭޖް (ސަބް- ޞަފްހާ) ތައް ސީދާ ނުހުޅުވޭނެއެވެ.

ރިޕޯޓެއް ހުށައެޅުމަށް ނުވަތަ ސެކުޔަރ ކުރެވިފަައިވާ ޕޯސްޓްބޮކްސްއަށް ލޮގްއިން ކުރުމަށް, އިންޓްރޮޑަކްޝަން ސަފުހާ މެދުވެރިކޮށް އިންސިޑެންޓް ރިޕޯޓިންގ ސިސްޓަމްއަށް ވަދެވޭތޯ ބަލާ. ބުކްމާކް ކުރާނީ ހަމައެކަނި އިންޓްރޮޑަކްޝަން ސަފުހާގެ އެޑްރެސްއެވެ.

ޓީމް ®BKMS ތިޔަ ފަރާތުގެ