BKMS

ခင္မင္ရပါေသာ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈအား သတင္းေပးသူသုိ႔ -

ကံဆုိးစြာျဖင့္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အေရးယူမႈကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။

သင္သည္ ဆက္သြယ္၍မရႏုိင္ေသာလိပ္စာတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ BKMS® Incident Reporting သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ လုံၿခဳံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဤစနစ္၏ စာမ်က္ႏွာခြဲမ်ားကို တုိက္႐ိုက္ဖြင့္၍ မရႏိုင္ပါ။

အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တင္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ သင္၏လုံၿခဳံေသာ စာတိုက္ေသတၱာအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ မိတ္ဆက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ရပ္သတင္းေပးပို႔မႈစနစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ မိတ္ဆက္စာမ်က္ႏွာ၏ လိပ္စာကိုသာ အမွတ္အသားျပဳပါ။

သင္၏ BKMS® အဖြဲ႔