BKMS

Vážený podávateľ hlásenia,

Požadovanú akciu sa, žiaľ, nepodarilo vykonať.

Možno ste sa pokúsili dostať do BKMS® System prostredníctvom nedostupnej adresy. Z bezpečnostných dôvodov nemožno podstránky systému otvoriť priamo.

Ak chcete podať hlásenie alebo sa prihlásiť do vašej chránenej poštovej schránky, skúste sa dostať do BKMS® System prostredníctvom úvodnej stránky. Označte si iba adresu úvodnej stránky

Váš EQS Group Team

Dear whistleblower,

Unfortunately, the requested action could not be executed.

You may have tried to reach BKMS® System via an unavailable address. For security reasons, the subpages of the system can not be opened directly.

To submit a report or to log in to your secured postbox, please try to reach BKMS® System via the introduction page. Please bookmark only the address of the introduction page.

Your EQS Group Team