Bertelsmann SE & Co. KGaA

De veilige manier om significante schendingen te melden

Dit klokkenluidersportaal (BKMS® Incident Reporting) is beschikbaar voor medewerkers van Bertelsmann en andere personen, als een bijkomend kanaal voor het melden van belangrijke schendingen, in het bijzonder op vlak van witteboordencriminaliteit (bijv. corruptie, diefstal, onrechtmatige toe-eigening, witwassen van geld), mensenrechten, discriminatie, seksuele intimidatie en voor schendingen van anti-trustwetgeving of gegevensbescherming of voor het zoeken van advies betreffende deze onderwerpen.

Indien mogelijk, moet u eerst uw zorgen kenbaar maken aan mensen in uw directe werkomgeving, zoals uw leidinggevende, het bedrijfsbeheer, de afdeling human resources of, indien aanwezig, de ondernemingsraad. Uw lokale compliance officers zijn ook beschikbaar om problemen te bespreken.

Als u deze opties al hebt uitgeput of ze niet van toepassing zijn op uw situatie, kunt u dit klokkenluidersportaal gebruiken om mogelijke significante overtredingen te melden of om advies te vragen.

Medewerkers die te goeder trouw werkelijk of waargenomen wangedrag melden, hoeven geen negatieve gevolgen te vrezen. "Te goeder trouw" betekent dat de werknemer ervan overtuigd is dat zijn/ haar verklaring juist en waar is, ongeacht of een volgend onderzoek deze verklaring kan bevestigen of weerleggen. Dit systeem mag niet worden gebruikt om verkeerde of lasterlijke verklaringen of informatie te verstrekken.

Wij raden iedereen aan die gebruik maakt van dit systeem om hun naam bekend te maken. Wij nemen alle passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw melding te beschermen. Meer informatie over hoe uw melding op deze pagina wordt verwerkt, vindt u onder "Privacyverklaring".

Welke meldingen kunnen aan het klokkenluiderssysteem afgegeven worden?
Hoe geef ik een melding af? Wat is een postbus en hoe maak ik er een aan?
Hoe ontvang ik feedback?