Deutsche Telekom AG

Transparentnosť a súlad so zákonmi, pravidlami a hodnotami sú požiadavky zodpovedného konania

Deutsche Telekom sa zaväzuje k dlhodobo udržateľnému riadeniu spoločnosti a nemeckému Corporate governance kódexu (kódex riadenia spoločnosti) – inými slovami rešpektuje zákonné požiadavky na vedenie a monitoring spoločností kótovaných na nemeckom kapitálovom trhu, ako aj štandardy zodpovedného riadenia všeobecne akceptované na domácom trhu i medzinárodne.

Všetci zamestnanci, rovnako ako obchodní partneri, zákazníci akcionári a iné zainteresované osoby, ktoré majú záujem oznámiť možné porušenia vnútorných Skupinových nariadení, zákonov a pravidiel, môžu ich oznámiť prostredníctvom tohto portálu. Vo všetkých prípadoch je zaručená absolútna dôvernosť.

Prevádzkou tohto portálu sa snažíme minimalizovať dôsledky zneužitia postavenia či porušenia zákonov. Spoliehame sa na Váš zodpovedný prístup ako zainteresovanej osoby resp. ako zamestnanca skupiny Deutsche Telekom. Prosím, oznámte nám akékoľvek konanie, ktoré potenciálne môže viesť ku škodám na majetku alebo poškodeniu dobrého mena skupiny Deutsche Telekom. Pred využitím tohto oznamovacieho portálu sa uistite, či neporušujete ustanovenia zákona na ochranu osobných údajov, ktoré sa na Vás vzťahujú. Predtým, ako uložíte Váš podnet, majte prosím na pamäti, že informácia, ktorú poskytujete môže mať vážne následky pre zainteresovaných jednotlivcov.

Prosím využite anonymnú formu hlásenia iba v mimoriadnych prípadoch!
Anonymná forma hlásenia by mala byť použitá iba v prípade, ak predpokladáte, že neanonymný podnet by mohol mať pre Vás negatívne dôsledky, napr. v pracovno-právnej alebo sociálnej oblasti.

Podnet, ktorý sa nezakladá na pravde môže byť postihovaný v trestno-právnej a/alebo pracovno-právnej rovine.

Prosím nevyužívajte portál pre nahlasovanie zákazníckych požiadaviek a sťažností alebo ako konzultačný kanál ohľadom produktov poskytovaných Deutsche Telekom. Nebudú prostredníctvom tohto portálu riešené.

Zaistenie Vašej anonymity
Systém zabezpečuje Vašu anonymitu, pokiaľ nezadávate žiadne údaje, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Zaujímajú nás Vaše podnety, ktoré pomôžu vyriešiť jednotlivé prípady, nie Vy osobne.

Prečo by som mal podať podnet?
Aké prípady môžem oznámiť?
Ako funguje podanie podnetu? Ako zriadim svoju poštovú schránku?
Ako získam spätnú väzbu a naďalej zostanem v anonymite?