OSRAM – Startseite

„Tell OSRAM“ (Informujte OSRAM) je systém oznamovania porušovania predpisov a ochrany osobných údajov a porušovania ľudských práv

Spoločnosť OSRAM očakáva, že jej zamestnanci budú konať zodpovedne a s osobnou integritou a že do každodennej práce začlenia aj naše etické hodnoty. Ak by ste sa dozvedeli o nejakom neetickom alebo nelegálnom obchodnom správaní v oblasti dodržiavania predpisov (týkajúce sa najmä protikorupčných alebo protimonopolných zákonov alebo zákonov proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti) v oblasti ochrany osobných údajov alebo ľudských práv, použite „Tell OSRAM“, aby ste bezpečne a dôverne informovali o možnom porušení alebo obave. Notifikačný systém sa vzťahuje na všetky pridružené spoločnosti skupiny OSRAM vrátane spoločnosti OSRAM Continental. Pomôžte spoločnosti OSRAM dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.

Oznámenie nedodržiavania predpisov

Spoločnosť OSRAM je povinná odhaliť, vyriešiť a primerane reagovať na akékoľvek porušenia predpisov. Porušenia predpisov sú nesprávne konania súvisiace s porušením zákonov a predpisov, ktoré sa týkajú podnikateľských činností spoločnosti OSRAM, čo môže viesť k trestnému konaniu, správnym pokutám alebo účtovným zásadám.

Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov môže byť od spoločnosti OSRAM vyžadované oznámenie príslušnému orgánu dohľadu a dotknutým osobám vo veľmi krátkom čase, napríklad iba 72 hodín. K porušeniu ochrany osobných údajov nastane, ak sú osobné údaje vystavené a prístupné neoprávnenej osobe.

Porušovanie ľudských práv

OSRAM rešpektuje ľudské práva osôb, na ktoré vplýva to, čo robíme, s kým pracujeme a čo ponúkame našim zákazníkom.

Zamestnanci a externé zainteresované strany môžu upozorniť na porušenia a obavy týkajúce sa vplyvu alebo zneužívania ľudských práv, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti OSRAM, jej obchodnými vzťahmi, dodávateľským reťazcom alebo výrobkami.