ams-OSRAM – Startseite

„Tell ams OSRAM“ (Съобщи на ams OSRAM) е системата за уведомяване за неспазване на изискванията и за нарушения на неприкосновеността на данните, и нарушения на правата на човека

ams OSRAM очаква от своите служители да действат отговорно и честно, както и да спазват нашите етични ценности в ежедневната си дейност. Ако узнаете за неетично или неправомерно поведение, свързано с неспазване на изискванията (и по-специално на законите срещу корупцията, антитръстовите правила или законите срещу пране на пари) или антитръстовите правила) или с нарушаване на неприкосновеността на данните, или нарушения на човешките права, използвайте „Tell ams OSRAM“, за да докладвате по сигурен и конфиденциален начин за евентуални нарушения или опасения. Системата за уведомяване е приложима за всички свързани компании от групата ams OSRAM. Моля, помогнете на ams OSRAM да спази всички приложими законови и подзаконови актове.

Сигнализиране при неспазване на изискванията

ams OSRAM носи отговорност за разкриване, отстраняване и реагиране по подходящ начин на всяко неспазване на изискванията.

Неспазването на изискванията представлява простъпка, свързана с нарушаване на законовите и подзаконовите актове, приложими към бизнес дейностите на ams OSRAM, което може да доведе до образуване на наказателни производства, налагане на административни санкции или принудително спазване на счетоводните принципи.

Уведомление за нарушение на сигурността на данните

В случай на нарушение на сигурността на данните е възможно ams OSRAM да е длъжна да уведоми съответния надзорен орган и засегнатите лица в рамките на много кратък срок, например едва 72 часа.

Нарушение на сигурността на данните е налице, ако бъдат разкрити лични данни, така че да е възможен достъп на неупълномощени лица до тях.

Нарушения и грижа за правата на човека

ams OSRAM спазва човешките права на хората, засегнати от това, което правим, с кого работим и какво предлагаме на нашите клиенти.

Служители и външни заинтересовани страни могат да повдигат нарушения и опасения относно въздействията или злоупотребите с правата на човека, свързани с операциите на ams OSRAM, бизнес отношенията, веригата на доставки или продуктите.