Kaufland
Jedna z našich firemných zásad je „Dodržiavame platné právo a interné smernice“ (Compliance). Naším správaním, ktoré je v súlade s právnymi predpismi, sa usilujeme o Vašu dôveru. Compliance je preto dôležitou súčasťou nášho trvalého podnikateľského úspechu.
Preto je pre nás veľmi dôležité, konkrétne a čo najskôr zabrániť možnému chybnému správaniu. Toho dosiahneme na jednej strane oznámením informácií o možnom chybnom správaní. Na druhej strane Vám ponúkame možnosť poradenstva v otázkach dodržiavania predpisov pre témy relevantné z hľadiska Compliance, súvisiacich s podnikom, alebo sa na nás obrátiť v prípade nekalej obchodnej praktiky.
Na tieto účely je Vám k dispozícii tento on-line oznamovací systém. Bez ohľadu na to, či sa naň obrátite s podnetom alebo požiadate o radu: Vaša žiadosť bude spracovaná ako prísne dôverná.
Prosím, používajte tento on-line oznamovací systém zodpovedne. Nesmie sa zneužiť za účelom falošného obvinenia iných osôb. Poskytnite nám preto len také informácie, u ktorých ste podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia presvedčení o ich správnosti.
Tento on-line oznamovací systém bol zriadený pre podávanie správ o skutočnostiach týkajúcich sa dodržiavania predpisov pre témy relevantné z hľadiska Compliance. Berte prosím do úvahy, že tu nemožno prijať iné žiadosti.
Okrem tohto on-line oznamovacieho systému, zostávajú zachované iné existujúce možnosti, ako podať oznámenie, alebo požiadať o radu (napr. kontaktná osoba pre oblasť Compliance).
Prečo by som mal/ mala podať podnet?
Na aké žiadosti slúži on-line oznamovací systém?
Ako prebieha podanie podnetu alebo otázky, ako si zriadim poštovú schránku?
Kedy a ako dostanem odpoveď?
Ako sú chránené moje údaje pri používaní on-line oznamovacieho systému?