Schaeffler AG

การแจ้งข้อความการพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจหาความเสี่ยงแต่เนิ่นๆ

ชื่อของ Schaeffler หมายถึงคุณภาพและนวัตกรรม เราสั่งสมชื่อเสียงนี้มานานกว่าทศวรรษด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการดำเนินการทางสังคมอย่างรับผิดชอบ เป็นเพียงหลักการส่วนหนึ่งที่เรายึดถือไว้เพื่อชื่อเสียงของเราและความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและไร้ความรับผิดชอบอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชื่อเสียงอันดีนี้ และเป็นภัยต่อความสำเร็จของเราอย่างถาวร

Incident Reporting System นี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการจัดการดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใช้เพื่อการตรวจหาการพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาแต่เนิ่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อ Schaeffler ด้วยเหตุนี้ การแจ้งข้อความเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะได้รับการยอมรับและดำเนินการเป็นบางอย่างเท่านั้น

การใช้ Incident Reporting System นี้เพิ่มเติมจากการใช้วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม จะทำให้เราสามารถอำนวยความสะดวกให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ โดยไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ คุณสามารถให้ข้อมูลทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้ทุกเมื่อ เจ็ดวันต่อสัปดาห์ทั่วโลก

หากต้องการให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อ เราจะขอให้คุณจัดทำตู้ไปรษณีย์นิรภัยเมื่อจบการแจ้งข้อความ เพื่อให้สามารถดำเนินการสื่อสารแบบไม่เปิดเผยตัวตนต่อไปในระหว่างกระบวนการแจ้งข้อความได้

นอกจากนี้ คุณยังมีโอกาสที่จะส่งคำถามแบบไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปยังฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ด้วย หากคุณไม่แน่ใจว่ามีการพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นหรือไม่

เราขอส่งเสริมให้คุณแจ้งข้อความโดยเปิดเผยตัวตน Schaeffler จะรับผิดชอบและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

การแจ้งข้อความจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมอย่างรอบคอบ สมบูรณ์ และถูกต้อง

การใช้ Incident Reporting System ในทางที่ผิดโดยจงใจแจ้งข้อความที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดมาตรการลงโทษทางอาญาและทางวินัย

เพื่อทำให้ข้อความเรียบง่าย เราได้เลือกใช้คำว่าผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด พนักงาน ผู้ติดต่อ ฯลฯ ในรูปเพศชาย ซึ่งคำเหล่านี้จะมีผลกับคำในรูปเพศหญิงอย่างเท่าเทียมเช่นกันโดยไม่ต้องกล่าวไว้

เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งข้อความ
กรณีใดที่คุณสามารถแจ้งข้อความได้
การแจ้งข้อความมีระบบการทำงานอย่างไร ฉันจะจัดทำตู้ไปรษณีย์ได้อย่างไร
ฉันจะได้รับการแจ้งตอบกลับและยังคงปกปิดตัวตนไว้ได้อย่างไร
Further information on the Schaeffler whistleblowing system and complaint mechanism
Right to choose between internal and external reporting office