Beiersdorf AG
nt
מדוע עלי לשלוח הודעה?
אלו סוגי דוחות ניתן להגיש?
כיצד פועל הדיווח וכיצד ניתן לפתוח תיבת דואר?
איך אוכל לקבל תשובה ועם זאת להישאר אנונימי?