Lidl

Jedna z našich firemných zásad je „Dodržiavame platné právo a interné smernice“ (Compliance). Naším správaním, ktoré je v súlade s právnymi predpismi, sa usilujeme o Vašu dôveru. Compliance je preto dôležitou súčasťou nášho trvalého podnikateľského úspechu.

Z tohto dôvodu je pre nás dôležité, aby sme sa čo najskôr zamerali na prípadné pochybenia a eliminovali ich. Dosahujeme to na jednej strane tým, že dostávame hlásenie o možnom pochybení. Na druhej strane vám ponúkame príležitosť získať radu o záležitostiach týkajúcich sa dodržiavania predpisov týkajúcich sa spoločnosti.

Na tieto účely je Vám k dispozícii tento on-line oznamovací systém. Bez ohľadu na to, či sa naň obrátite s podnetom alebo požiadate o radu: Vaša žiadosť bude spracovaná ako prísne dôverná.

Prosím, používajte tento on-line oznamovací systém zodpovedne. Nesmie sa zneužiť za účelom falošného obvinenia iných osôb. Poskytnite nám preto len také informácie, u ktorých ste podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia presvedčení o ich správnosti.

Tento on-line oznamovací systém bol zriadený pre podávanie správ o skutočnostiach týkajúcich sa dodržiavania predpisov pre témy relevantné z hľadiska Compliance. Berte prosím do úvahy, že tu nemožno prijať iné žiadosti.

Okrem tohto on-line oznamovacieho systému, zostávajú zachované iné existujúce možnosti, ako podať oznámenie, alebo požiadať o radu (napr. kontaktná osoba pre oblasť Compliance).

Prečo by som mal/ mala podať podnet?
Na aké žiadosti slúži on-line oznamovací systém?
Ako prebieha podanie podnetu alebo otázky, ako si zriadim poštovú schránku?
Kedy a ako dostanem odpoveď?
Ako sú chránené moje údaje pri používaní on-line oznamovacieho systému?